Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Одељење за општу управу и заједничке послове

Одељење за општу управу и заједничке послове Општинске управе општине Велика Плана обавља следеће послове:

  • послове пријемне канцеларије и архиве,
  • канцеларијско пословање, отварање поште,
  • оверу потписа, рукописа и преписа,
  • вођење бирачког списка,
  • послове личних стања грађана, вођење матичних књига и књигa држављана и издавање уверења на основу евиденција које се воде (извод из МКР, МКВ и МКУ) и уверења о држављанству,
  • издавање уверења о чињеницама о којима не води службену евиденцију када је издавање тих уверења прописано законом,
  • овера потврда о животу, 
  • послове јавних набавки,
  • пружање правне помоћи грађанима, 
  • друге послове у складу са законом.