Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Председник општине

Председник општине:

  • представља и заступа Општину;
  • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
  • наредбодавац је за извршење буџета;
  • усмерава и усклађује рад Општинске управе;
  • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине;
  • подноси извештај Скупштини о извршењу буџета;
  • одлучује о промени апропријације у току године, у складу са законом којим се уређује буџетски систем;
  • одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп непокретности које користе органи Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;
  • врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.

Страхиња Павешковић – председник општине

Биографија

Страхиња Павешковић је завршио правни факултет за пословне студије и право  на Новом Београду 2011. године, радио је у Основном суду у Смедереву и у судским јединицама у Великој Плани и Смедеревској Паланци, као и у Основном јавном тужилаштву у Великој Плани.

Потом је дошао у Општинску управу Велике Плане, у Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско правне и комунално стамбене послове. Био је и регистратор и председник изборне комисије, а од августа 2021. године до октобра 2023. године, обављао је функцију заменика начелника Општинске управе општине Велика Плана.

У току 2022. године, обављао је дужност председника Комисије за попис становништва на територији општине Велика Плана. У току 2023. године, обављао је дужност председника Комисије за попис пољопривреде на територији општине Велика Плана. Од 2018. до 2023. године био је председник Фудбалског клуба „Морава“ из Велике Плане.

Од новембра 2023. године обављао функцију члана Привременог органа општине Велика Плана.