Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Закључење брака

За пријаву закључења брака потребно је:

  • извод из Матичне књиге рођених;
  • уверење о држављанству;
  • уверење о слободном брачном стању (за лице које је страни држављанин);
  • важеће личне карте;
  • путна исправа (за лице које је страни држављанин);
  • доказ о уплаћеној такси;
  • по потреби и друга документа.

Напомена: Документација се предаје у оригиналу или овереној фотокопији, не старија од 6 месеци.