Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Упис чињенице рођења у Матичну књигу рођених

За упис чињенице рођења у Матичну књигу рођених потребно је приложити:

  • захтев;
  • извод из Матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу;
  • решење о пријему у држављанство;
  • уверење о држављанству;
  • извод из Матичне књиге венчаних ( за лица у браку);
  • пресуду о разводу или извод из Матичне књиге умрлих ( уколико је дошло до престанка брака);
  • потврду о пребивалишту;
  • фотокопију личне карте;
  • по потреби и друга документа.

Напомена: Документација се предаје у оригиналу или овереној фотокопији, не старија од 6 месеци.