Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Пријава смрти

За пријаву смрти потребно је приложити:

  • захтев;
  • потврда о смрти (оригинал, у два примерка, издата од надлежног органа);
  • извод из Матичне књиге рођених;
  • уверење о држављанству;
  • извод из Матичне књиге венчаних ( ако је брачни друг жив );
  • извод из Матичне књиге умрлих за супружника ( ако је брачни друг преминуо);
  • фотокопија личне карте;
  • по потреби и друга документа.

Напомена: Документација се предаје у оригиналу или овереној фотокопији, не старија од 6 месеци.