Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Општинско правобранилаштво

Општинско правобранилаштво
је орган општине који обавља послове правне заштите имовинских права и интереса општине Велика Плана.

У обављању послова правне заштите имовинских права  и интереса општине Општинско правобранилаштво:

  • у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа као законски заступник општину, њене органе и друга правна лица чије се финансирање обезбеђује из буџета, ради заштите имовинских права и интереса општине;
  • прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица које заступа, посебно у погледу заштите њихових имовинских права и интереса,као и питања у вези са применом закона и подзаконских аката која су,или могу бити,од значаја за предузимање било које правне радње  органа и правног лица које заступа, посебно за спречавање имовинскоправних  и друштвено негативних последица по правна лица која заступа;
  • даје правна мишљења приликом закључивања уговора које закључују правна лица које заступа, посебно уговора из области имовинскоправних односа и привредноправних уговора у року који не може бити дужи од 30 дана;
  • даје правне савете свим органима општине које заступа;
  • предузима заступање под истим условима као и адвокат када је прописано да је у одређеном поступку или за предузимање само одређене радње у поступку обавезно заступање странке од адвоката.

Општинског правобраниоца поставља Скупштина општине на предлог председника општине, на период од пет година. Исто лице може бити поново постављено на исти период.

Сузана Вучковић, Општински правобранилац

тел: 026/516-350
е-маил: pravobranilastvo@velikaplana.rs

Биографија

Рођена 1962. године у Пожаревцу. Правни факултет Универзитета у Крагујевцу завршила 1988. године. У радном односу у Општинској управи општине Велика Плана од 1992. године. За Општинског правобраниоца постављена 30.12.2010. године.