Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Општинска управа

Општинска управа општине Велика Плана је јединствен орган који је образован за вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине, као и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, Председника Општине и Општинског већа.

Општинска управа општине Велика Плана:

 • припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће;
 • извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа;
 • решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 • обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
 • извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
 • обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће.

За вршење сродних управних, стручних и других послова из одређених области образују се основне организационе јединице као одељења, а за обављање стручних и других послова за Скупштину општине и њена радна тела, Председника општине и Општинско веће, образује се служба.

Основне организационе јединице у Општинској управи општине Велика Плана  су:

 • Одељење за општу управу и заједничке послове;
 • Одељење за финансије;
 • Одељење за привреду и локални економски развој;
 • Одељење за друштвене делатности;
 • Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене послове;
 • Пореско одељење;
 • Одељење за инспекцијске послове;
 • Служба за скупштинске послове и односе са јавношћу.

За обављење одређених послова локалне самоуправе из делокруга Општинске управе општине Велика Плана, као и поверених послова државне управе и стварања услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана, у оквиру Одељења за општу управу и заједничке послове образоване су месне канцеларије у следећим насељеним местима: Велико Орашје, Лозовик, Милошевац, Крњево, Доња Ливадица, Старо Село, Ново Село, Марковац, Ракинац, Радовање и Купусина.

Детаљније описе надлежности основних организационих јединица можете погледати овде.

Радом Општинске управе општине Велика Плана руководи начелник Општинске управе, а радом основних организационих јединица начелници.

Начелник Општинске управе

Заменик начелника Општинске управе


Одељење за општу управу и заједничке послове

Светлана Младеновић, начелница
тел: 026/516-318
е-маил: opstauprava@velikaplana.rs

Одељење за финансије

Драгана Исаиловић
тел: 026/516-318
е-маил: finansije@velikaplana.rs

Биографија

Рођена у Београду 8.12.1968.године.
Завршила је Економску факутет у Београду.
Запослена у општинској управи Велика Плана од 1999. године а послове начелника за финансије обавља од 2005. године.

Пореско одељење

Михајло Обрадовић, начелник
тел: 026/514-308
е-маил: poresko@velikaplana.rs

Биографија

Рођен 1965. године у Смедеревској Паланци. Правни факултет  Универзизета у Београду завршио 1993. године. Од 1995. године на раду у Општинској управи Велика Плана (послови приватног предузетништва – Одељење за привреду, послови борачко инвалидске заштите – Одељење за друштвене делатности, начелник одељења за друштвене делатности). Од 2009. године обавља послове начелника Пореског одељења.

Одељење за привреду и локални економски развој

Миодраг Шкорић

тел: 026/514-262
е-маил: privreda.ler@velikaplana.rs, privredaler.vplana@gmail.com

Биографија

Рођен 1965. године у  Смедеревској Паланци. Завршио Машински факултет у Београду и стекао звање дипломирани машински инжењер. У Општинској управи општине Велика Плана  запослен од 2003. године. Поседује лиценцу  “Одговорни инжењер за енергетску ефикасност зграда“ бр. 381 144515, Инжењерска комора Србије и лиценцу за обављање послова енергетског менаџера за област општинске енергетике, број ЕМО 0021 17, Министарство рударства и енергетикењ. Ожењен Снежаном, отац двоје деце.

Одељење за друштвене делатности

Оливера Которчевић, начелница
тел: 026/516-318
е-маил: drustvene.delatnosti@velikaplana.org.rs

Биографија
Рођена 1974. године у  Приштини. Завршила Правни факултет и стекла звање дипломирани правник. У Општинској управи општине Велика Плана  запослена од 2002. године,  а од 2009. године обавља послове начелнице Одељења за друштвене делатности. 

Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене послове

Драгољуб Живковић
тел: 026/516-308 локал 143
моб: 062/80 80 80 5
е-маил: urbanizam@velikaplana.rs

Биографија

Образовање:Дипл. просторни планер
Стручно усавршавање: 
1. Лиценца:  “Одговорни урбаниста“ бр. 201 0506 03, Инжењерска комора Србије
2. Решење Министарства правде бр. 740-05-01034/2010-03 за процену вредности земљишта

Одељење за инспекцијске послове

Љиљана Ђорђевић-Живановић, начелница
тел: 026/516-338
е-маил: inspekcija@velikaplana.rs

Биографија: 

Рођена 1962.године у Смедеревској Паланци.Основну и средњу школу завршила у Великој Плани. Дипломирала на Грађевинском факултету Универзитета у Београду 1987. године.

У периоду од 1987. до 1992. године радила у Грађевинским предузећима „Грамат“ Мала Крсна и Јединство“ Смедеревска Паланка.Од 1992. године запослена у Општинској управи општине Велика Плана као грађевински инспектор, а  од јануара 2009. године обавља послове начелнице Одељења за инспекцијске послове.

Уписана у  Регистар сталних судских вештака за област грађевинарства  од  14. 03. 2007. године. Поседује лиценцу број 415А968 07 за одговорног извођача радова саобраћајница издату од Инжењерске коморе Србије.
Удата, мајка једног детета.