Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Скупштина општине

Скупштина oпштине

Скупштина општине, у складу са законом:

 • доноси статут општине и пословник Скупштине општине;
 • доноси буџет и завршни рачун општине;
 • утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
 • доноси програм развоја општине и појединих делатности;
 • доноси урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског земљишта;
 • доноси прописе и друге опште акте;
 • расписије општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 • оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
 • именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
 • бира и разрешава председника скупштине и заменика председника скупштине;
 • поставља и разрешава секретара скупштине;
 • бира и разрешава председника општине и, на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа;
 • утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону;
 • утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 • доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 • прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 • даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
 • даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 • даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине;
 • одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;
 • подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
 • оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
 • информише јавност о свом раду;
 • покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
 • разматра и усваја годишње извештаје о раду и даје сагласност на програме рада јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник општина;
 • доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине, уз сагласност Владе Републике Србије, и покреће поступак пред надлежним органом за прибављање и отуђење непокретности које користе органи Општине;
 • обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.
   
председник Скупштине општинеДушан Марић 
заменик председника Скупштине општинеМарија Павловић
секретар Скупштине општинеРадиша Исаиловић
заменик секретара Скупштине општинеАлександра Обрадовић

Одборници Скупштине општине:

1Сузана Марјановић13Велибор Станојловић25Миодраг Милосављевић
2Александра Тодоровић14Данијела Радисављевић26Владан Богдановић
3Мирјана Барјактаревић15Милена Ивановић27Душан Јанићијевић
4Срећко Раденовић16Драгутин Пашић28Светомир Тирнанић
5Сретен Симић17Борјанка Радоњић29Дејан Писаревић
6Душица Јовановић18Бојан Савић30Александра Ћевап
7Милош Николић19Горан Марјановић31Татјана Живановић
8Зоран Дончић20Александар Дабић32Бојан Трајковић
9Бојан Микић21Дејан Глишић33Војкан Стевић
10Љиљана Барјактаревић22Невена Првуловић34Јулијана Милић Павловић
11Невена Бојковић23Тања Маринковић35Владан Матић
12Душан Марјановић24Небојша Спасојевић36Милорад Јевтић
    37Лидија Миљковић

 Статут општине Велика Плана (.doc 229 KB)
 Пословник Скупштине општине Велика Плана (.doc 436 KB)

Општинска изборна комисија-локални избори 2016

Изборна Комисија Општине Велика Плана је на седници одржаној дана 08.03.2016.година утврдила да подносилац Српска напредна странка, изборне листе „Александар Вучић-Србија побеђује“ , испуњава услове за проглашење изборне листе и услове за именовање опуномоћених представника у проширени  састав Изборне комисије Општине Велика Плана за члана и заменика члана.У том смислу, Изборна комисија је донела Решење о проглашењу листе „Александар Вучић-Србија побеђује“ подносиоца Српске напредне странке као и Решење о испуњавању услова  за именовање опуномоћених представника у проширени састав Изборне комисије Општине Велика Плана за члана и заменика члана.

Изборна комисија општине Велика Плана је на седници одржаној дана 09.марта 2016.године прогласила изборну листу број 2- „Група грађана за наш град и наша села “ подносиоца листе Групе грађана за наш град и наша села.Истовремено са проглашењем листе донето је решење о испуњености услова за именовање опуномоћених представника у проширени састав Општинске изборне комисије и бирачких одбора.

Изборна комисија општине Велика Плана је на седници одржаној дана 10.марта 2016.године прогласила изборну листу број 3.ИВИЦА ДАЧИЋ-Социјалистичка партија Србије (СПС) Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма коју је поднела коалиција ИВИЦА ДАЧИЋ-Социјалистичка партија Србије (СПС) Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма. Истовремено са проглашењем листе донето је решење о испуњености услова за именовање опуномоћених представника у проширени састав Изборне комисије и бирачких одбора.

Изборна комисија општине Велика Плана је на седници одржаној 15.марта 2016.године прогласила изборне листе број 4.ДР Војислав Шешељ-Српска радикална странка подносиоца Српске радикалне странке и изборну листу број 5.Наша општина на 1.месту-Дејан В.Шулкић-ДСС-ПСС-СПО коју је поднела коалиција ДСС-ПСС-СПО.Истовремено са проглашењем листе донето је решење о испуњености услова за именовање опуномоћених представника у проширени састав Општинске изборне комисије и бирачких одбора.

Акта Скупштине општине 

ДНЕВНИ РЕД