Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Општинско веће

Општинско веће:

 • предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 • доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 • врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
 • поставља и разрешава начелника Општинске управе;
 • доноси одлуку о употреби текуће и сталне буџетске резерве, у складу са законом којим се уређује буџетски систем;
 • даје сагласност на опште акте корисника буџета којима се утврђује број и структура запослених;
 • одлучује о стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;
 • одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности за потребе органа Општине;
 • одлучује о прибављању и отуђењу превозних средстава за потребе рада органа Општине;
 • врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине.

Председник и заменик Председника општине Велика Плана су чланови Општинског већа по функцији. 

Остали чланови Општинског већа општине Велика Плана су:

1Драгомир Стојковић7Лазар Милетић
2Зоран Дончић  
3Зорица Јовановић  
4Сузана Марјановић  
5Душан Јанићијевић  
6Душан Марјановић