Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Председник скупштине општине

Председник Скупштине 

организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине, потписује акте и прописе које је донела Скупштина, сарађује са извршним органима и обавља друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине.

Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Радиша Исаиловић – секретар Скупштине општине

Биографија:

Рођен 9.септембра 1965.године у Смедеревској Паланци. Живи и ради у Великој Плани.
Дипломирао је на Правном факултету у Крагујевцу.
Запослен у Општинској управи општине Велика Плана од јула 1994.године.
Постављен за секретара Скупштине општине Велика Плана децембра 2012.године.