Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

eMатичар

еМатичар је услуга која грађанима омогућава да електронским путем наруче изводе или уверења из матичне службе општине Велика Плана, попуњавањем обрасца, као и да исте добију на наведену кућну адресу.

Приликом преузимања порученог документа, поручилац је у обавези да плати:

  • за Уверење о држављанству – износ од 740,00 динара на име Републичке административне таксе;
  • за Изводе из матичних књига – износ од 420,00 динара на име Републичке административне таксе;
  • за Уверење о држављанству и Изводе из матичних књига – износ од 50,00 динара на име накнаде за образац;

Попред горе наведених износа, поручилац је у обавези да сноси и трошкове доставе порученог документа према важећем ценовнику услуга Јавног предузећа “Пошта Србије“ чији износ зависи од удаљености адресе поручиоца од седиша Општинске управе општине Велика Плана.

НАПОМЕНА: поручилац је ослобођен од плаћања наведених износа на име Републичких административних такси уколико се поручени документ користи за:

– списе и радње у поступку исправљања грешака у решењима, другим исправама и службеним евиденцијама;
– пријаве за упис у матичне књиге, као и прилоге који се морају поднети уз пријаве;
– списе и радње за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата;
– списе и радње у вези са предшколским и школским васпитањем и образовањем, образовањем студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом;
– списе и радње, као и прилоге који се морају поднети уз захтев у вези са регулисањем војне обавезе;
– списе и радње у поступку сахрањивања;
– списе и радње за заснивање радног односа и остваривање права по том основу. 

Избором наслова отвара се страница са обрасцем који се попуњава и са напоменама за начин поручивања документа.

Tел. 026/514-508,матичар