Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer
prix pour levitra 20mg €149.83

eMатичар

еМатичар је услуга која грађанима омогућава да електронским путем наруче изводе или уверења из матичне службе општине Велика Плана, попуњавањем обрасца, као и да исте добију на наведену кућну адресу.

Приликом преузимања порученог документа, поручилац је у обавези да плати:

  • за Уверење о држављанству – износ од 740,00 динара на име Републичке административне таксе;
  • за Изводе из матичних књига – износ од 420,00 динара на име Републичке административне таксе;
  • за Уверење о држављанству и Изводе из матичних књига – износ од 50,00 динара на име накнаде за образац;

Попред горе наведених износа, поручилац је у обавези да сноси и трошкове доставе порученог документа према важећем ценовнику услуга Јавног предузећа “Пошта Србије“ чији износ зависи од удаљености адресе поручиоца од седиша Општинске управе општине Велика Плана.

НАПОМЕНА: поручилац је ослобођен од плаћања наведених износа на име Републичких административних такси уколико се поручени документ користи за:

– списе и радње у поступку исправљања грешака у решењима, другим исправама и службеним евиденцијама;
– пријаве за упис у матичне књиге, као и прилоге који се морају поднети уз пријаве;
– списе и радње за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата;
– списе и радње у вези са предшколским и школским васпитањем и образовањем, образовањем студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом;
– списе и радње, као и прилоге који се морају поднети уз захтев у вези са регулисањем војне обавезе;
– списе и радње у поступку сахрањивања;
– списе и радње за заснивање радног односа и остваривање права по том основу. 

Избором наслова отвара се страница са обрасцем који се попуњава и са напоменама за начин поручивања документа.

Tел. 026/514-508,матичар