Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Привредни водич

Општина Велика Плана спада у групу индустријски средње развијених општина и ослања се на предузећа из области прехрамбене, металске и грађевинске делатности индустријског сектора.
У области трговинске делатности се нарочито развило приватно предузеће „ДИС“ са седиштем у Крњеву, које значајно доприноси даљем развоју целокупне општине. 
Ратарство и сточарство чине основ развоја прехрамбених грана прерађивачке индустрије и само наслеђе наводи на позиционирање општине као значајног носиоца развоја агроиндустријског сектора.
Просторним планом су дефинисане »Радне зоне « и то по три радне зоне у Великој Плани, Лозовику и Марковцу, две у Крњеву и Милошевцу и по једна у Великом Орашју и Доњој Ливадици.

„Гоша Монтажа“ АД –Београд  послује у систему Гоша корпорације  у Великој Плани.Делатност предузећа је монтажа опреме и челичних конструкција и пружање услуга, нарочито у коришћењу механичких дизалица и у области транспорта и једна је од водећих предузећа са домаћим капиталом (конзорцијум радника) који тренутно упошљава 743 радника.

„Ударник комерц“ ДОО, Велика Плана,  обавља грађевинску делатност; производи електроварене арматуре, бетонске монтажне елементе, решеткасту арматуру упошљава 74 радника.

„Сто посто“ ДОО, Велика Плана, фабрика сточне хране, која производи сточну храну и витаминско-минералне додатке. Фабрика сточне хране изванредан пример предузетништва приватног сектора – коју је у процесу приватизације купило предузеће у стечају и убрзало и попунило велике складишне и прерађивачке капацитете (40.000 тона), по логици широке сировинске базе и огромне потребе за сточном храном у овом простору и у ширем окружењу док тренутно упошљава 160 радника.  

Предузеће „Супериор“ доо бави се производњом семена поврћа и уједно је лидер на простору Балкана где се са новим сортама из повртарства, ратарства  доказује као једна од најбољих селекционих кућа.Тренутно је запослено 36 радника и преко 50 коопераната. 

„Подрум Радовановић“КД, Крњево, бави се производњом грожђа и вина. Капацитет винске производње је око 200.000 литара годишње док је подрум бренд општине Велика Плана и налази се мапи Србије под називом » Вински пут «.

„ЦМАНА“ промет, Крњево, предузеће заоткуп и производњу меда.

Предузеће „Житосток“ отворило је кланицу „Гавриловић„и тренутно је једна од најсавременијих кланица на 2000 квадратинг метара тренутно ради 120 раднике јер је производња потпуно аутоматизована.

Саобраћајно предузеће »Југопревоз « које се бави превозом путника на међународним и регионалним линијама а и одржава локалне линије годинама активне у свим насељима.

Млекара „Марковац“, из  Марковца, приватно предузеће за откуп и прераду млека. Капацитет млекаре је до 5.000 литара на дан.

„Бисер“, приватно предузеће, Марковац, које се бави производњом рафинираног, хладно цеђеног уља. Складишни капацитет уљаре је око 500 тона сунцокрета, а прерађивачки око 150.000 литара уља и око 260 тона уљане погаче.

„Технолив Комерц “ доо , Велико Орашје са радном јединицом Велика Плана, приватно предузеће за пројектовање, развој, производњу и продају машинских и електро делова, склопова и производа за железнице и осталих корисника.

„Ударник комерц“ доо производња арматурне мреже и жице.

„Ударник градња“ доо високоградња и нискоградња и доказана је у грађевинској индустрији.

„Аша Ибелик“ доо производња армирано – бетонских елемената и лидер у производњи бетонских елемената  разних димензија са 70 радника који раде углавном у производњи.

„Промек“ доо производња металних полупроизвода са већинским италијанским капиталом са 15 запослених опратера на ЦНЦ машинама.

„Пеи ист“ доо производња делова за аутобусе (гумени делови) једна од битнијих страних инвестиција која упошљава раднике различитих профила машинске струке.

„Електра МВ“ доо предузеће које специјализовано за склапање електро ормана за машине разних намена упошљава 15 радника.


 Области у којим је могуће инвестирати и за које постоје услови (сировина, радна снага, инфраструктура), су: 

 • Прерађивачка (прехрабрена) индустрија меса, млечних производа, поврћа и воћа, 
 • Металски комплекс (пројектовање и изградња), 
 • Грађевинска индустрија (нискоградња и високоградња), 
 • Услужни сектор базиран на трговини и угоститељству.
   

Канцеларија за локални економски развој има задатак да привреди обезбеди:

 • Стимулативне мере за отварање нових МСП и привлачење страних инвестиција;
 • Регулативе (правилници, упутства) у области економског развоја;
 • Мере за побољшање сопствених извора прихода; 
 • Побољшање радне способности и стварање једнаких могућности за жене и угрожене групе;
 • Повећање стопе запослености и смањење сиромаштва;
 • Побољшање инспекцијских процедура које утичу на економски развој;
 • Мишљења за усвајање и спровођење Локалних инвестиционих програма;
 • Организовање обуке за израду бизнис планова;
 • Обезбеђење пословног простора – формирање бизнис инкубатора;
 • Помоћ и логистику привредницима на конкурсима  код банака, фондова за развој;

 Активно учешће у сарадњи локалне самоуправе са привредним сектором, образовним институцијама, државним органима и министарствима, донаторским организацијама, као и њено стављање у функцију подршке наведеним активностима, може значајно утицати на реализацију планираних поља деловања и развоја.Данас у кризним временима много је понуда за улагања, а мало је одлучних инвеститора који искрено желе да уложе капитал. Конкуренција је велика тако да свака локална самоуправа покушава да направи актрактивне понуде за долазак инвеститора, да направи амбијент да постојећи привредници повећају производњу и упосле већи број радника.
Стратешко планирање

У надлежности локалних самоуправа је и стратешко  планирање и опредељивање буџетских средстава  за убрзанији равномерни економски развој  и унапређење стандарда. Несумњиво је да је предузетништво препознато у Великој Плани као развојни приоритет те се у скалду са усвојеним стратешким документима према њему треба тако и односити. Акциони планови за мала и средња предузећа и предузетнике

Услови привређивања и глобална финансијска кретања  од  времена усвајања стратешких докумената ставља пред локалне самоуправе задатак дефинисања акционих планова  развоја МСПП на  годишњем нивоу, са прегледом остварених резултата и нових усклађених мера  које могу  кроз спровођење и имплементацију  да  дају резултате  првенствено у погледу повећања броја МСПП и запослених у овој области до структурних промена које ће гарантовати  опстанак, останак и развој на тржишту.

За остваривање дефинисаних циљева у стратегијама развоја општине Велика Плана неопходно је створити услове и претпоставке за:

 • Јачање институционалне и финансијске подршке МСП и предузетништва,
 • Стварање и развој предузетничке инфраструктуре,
 • Подстицај јачању партнерства и кластеризације МСП,
 • Образовање предузетника,
 • Смањење фискалног оптерећења МСП,
 • Изградња пословне инфраструктуре.

Овакав приступ тражи и одговорнији однос самих општина, већу укљученост и одговорност  ЛЕР канцеларија и надлежних секторских одељења, али и појачан ниво сарадње и договора предузетника и предузећа и надлежних општинских институција.

Овакав однос несумњиво намеће локалним заједницама и обавезу унапређене комуникације са надлежним државним институцијама и надлежним министарствима у поступку, што привлачења инвеститора, што у поступку прибављања средстава за унапређење пословне инфарструктуре. Анализа о стању предузетништва, предложени приоритети и мере јасно указују без обзира на законска ограничења да су општине и градови кључни чиниоци економског развоја.   

Superior
Podrum Radovanović
Promek
Plana Tours
Sto Posto d.o.o
Bionysplus
Udarnik Komerc
Jugoprevoz Velika Plana
P.E.I. East
SVC Velika Plana
Bager Komerc
CMANA
Elektra MV
ASA Ibelik
Kompanija DIS
GOŠA Montaža
RAJ Fert
VP DIMA
Donić d.o.o.
ELMA