Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Информатор о раду

Информатор о раду садржи основне информације о Општинској управи општине Велика Плана, организационој структури, надлежностима, обавезама и овлашћењима, као и опис поступања Општинске управе општине Велика Плана у оквиру надлежности које има.

У Информатору о раду можете пронаћи и информације у вези са јавношћу рада Општинске управе општине Велика Плана, информације о буџету и реализацији буџета, јавним набавкама, државној помоћи, платама, зарадама руководиоца и других запослених.

Информатор о раду Општинске управе општине Велика Плана са последњим изменама или допунама, сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр.120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду oргана јавне власти („Службени гласник РС“, бр. 10/22) налази се у:
ЈЕДИНСТВЕНОМ ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ ИНФОРМАТОРА О РАДУ и може му се приступити преко сајта Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности