Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Уверење о држављанству

Уверење о држављанству је јавна исправа коју Општинска управа општине Велика Плана издаје:

– грађанима који су у периоду од 1948. до 1952. године имали пребивалиште на територији општине Велика Плана;
– грађанима чији су родитељи у периоду од 1952. до 1980. године имали пребивалиште на територији општине Велика Плана.

Издавање Уверења о држављанству врши се у у седишту матичног подручја.

Територија општине Велика Плана подељена је на четири матична подручја:

1) Матично подручје Велика Плана 
(за насељена места Велика Плана, Велико Орашје, Доња  Ливадица и Старо Село);
2) Матично подручје Лозовик (за насељена места Лозовик, Милошевац и Трновче);
3) Матично подручје Крњево 
(за несељено место Крњево);
4) Матично подручје Марковац (за насељена места Марковац, Ново Село, Радовање, Ракинац и Купусина).
Захтев за издавање Уверења о држављанству подноси се, и то:

  • за Матично подручје Велика Плана у седишту Општинске управе општине Велика Плана;
  • за Матично подручје Лозовик у Месној канцеларији Лозовик;
  • за Матично подручје Крњево у Месној канцеларији Крњево;
  • за Матично подручје Марковац у Месној канцеларији Марковац.

Захтеви за издавање Уверења о држављанству могу се поднети и у месним канцеларијама у насељеним местима која припадају истом матичном подручју. 

За идавање Уверења о држављанству потребно је приложити:
 -захтев-доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 740,00 динара (рачун: 840-742221843-57; број модела: 97; позив на број 62-109)
-доказ о уплати накнаде у износу од 50,00 динара на име накнаде за образац (рачун: 840-237845-28; број модела:97; позив на број: 62-109). 

НАПОМЕНА: странка је ослобођена од плаћања Републичке административне таксе уколико се тражени документ користи за:
– списе и радње у поступку исправљања грешака у решењима, другим исправама и службеним евиденцијама;
– пријаве за упис у матичне књиге, као и прилоге који се морају поднети уз пријаве;
– списе и радње за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата;
– списе и радње у вези са предшколским и школским васпитањем и образовањем, образовањем студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом;
– списе и радње, као и прилоге који се морају поднети уз захтев у вези са регулисањем војне обавезе;
– списе и радње у поступку сахрањивања;
– списе и радње за заснивање радног односа и остваривање права по том основу. 

Захтев за издавање Уверења о држављанству може се поднети и електронским путем.
За додатне информације о могућности подношења захтева на овај начин молимо вас да посетите нашу страницу е-МАТИЧАР.