Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Овера потписа, рукописа и преписа

НАЗИВ УСЛУГЕ:Овера потписа, рукописа и преписа
НАДЛЕЖАН ОРГАН:Општинска управа Велика Плана
Одељење за општу управу и заједничке послове
КОНТАКТ:Службеница: Мирјана Барјактаровић
Радно место: послови овере потписа, преписа и рукописа
Телефон: 026/516-318
Е-mail: pisarnica@velikaplana.rs
МЕСТО И ВРЕМЕ:Адреса: Милоша Великог 30, 11320 Велика Плана
Број канцеларије: 1 (приземље)
Радно време: од 07.00 до 15.00 часова
ОПИС УСЛУГЕ:Код овере потписа сврха је да се потврди да је лице својеручно потписало документ, код овере рукописа сврха је да се потврди да је лице својеручно написало документ, а код овере преписа сврха овере је да се потврди да је препис веран изворној исправи. У прва два случаја странка мора бити лично присутна са личном картом, путном исправом или са два пунолетна сведока када се сведочењем утврђује идентитет странке. У трећем случају када се оверава препис потребно је приложити на увид изворни документ и најмање две фотокопије. На крају странка добија потврду да је лично потписала или писала или да је фотокопија верна изворном документу.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕОдмах
ПРАВНИ ОСНОВ:Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа
НАПОМЕНА: 
ПЛАЋАЊА:Републичка административна такса
Потребан докумнетНазив институције која издаје документФорма документаНапомена
Лична картаПолицијска управаОригинална увид
Документ на коме се оверава потписОсталоОригинал или оверена копијаза оверу потписа
Оригинал или оверена фотокопија документаОсталоОригинал или оверена копијаза оверу потписа
Доказ о уплати РАТБанка, поштаКопија