Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Упис чињенице закључења брака у Матичну књигу венчаних

За упис чињенице закључења брака у Матичнуу књигу венчаних потребно је приложити:

 • захтев;
 • извод из Матичне књиге венчаних на интернационалном обрасцу;
 • извод из Матичне књиге венчаних за супружнике;
 • уверење о држављанству за супружнике;
 • уверење да брак није уписан по месту последњег пребивалишта супружника у време закључења
 • брака;
 • уверење да брак није уписан по месту рођења супружника (ако је последње место пребивалишта
 • супружника непознато);
 • уверење да брак није уписан по месту пребивалишта једног од супружника ( ако супружници
 • немају исто место пребивалишта);
 • уверење о пребивалишту једног од супружника (који има пребивалиште на територији општине
 • Велика Плана);
 • фотокопије личних карти;
 • по потреби и друга документа.

Напомена:

 1. Документација се предаје у оригиналу или овереној фотокопији, не старија од 6 месеци.
 2. Ако је један од супружника страни држављанин за њега се доставља само фотокопија пасоша.