Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer
levitra et tension alta €45.07

Комунална инспекција

Комунални инспектор обавља послове инспекцијског надзора који се односе на примену мера прописаних следећим законима и одлукама донетим на основу истих :

 • ЗАКОН О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА (Сл. гласник РС 88/2011)
  • којим се одређују комуналне делатности и уређују општи услови и начин њиховог обављања.
 • ЗАКОН О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА (Сл. гласник СРС 20/77)
  • којим се прописује начин сахрањивања умрлих као и услови одржавања и уређивање гробља.
 • ЗАКОН О ОДРЖАВАЊУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА (Сл. гласник РС 44/95)
  • којим се утврђују права и обавезе власника станова и других посебних делова зграде у погледу одржавања и коришћења станова и уређује начин управљања стамбеном зградом.
 • ОДЛУКА О ОПШТЕМ И КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ ГРАДА И НАСЕЉА ( Међ. Општ. Сл. лист 10/93, 4/94, 1/95, 8/98 и 3/01)
  • којом се утврђују општи услови уређења града као и права и обавезе корисника комуналних производа и услуга.
 • ОДЛУКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ДРЖАЊА ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА (Међ. Општ. Сл. лист 10/84, 10/92 и 8/98)
  • којом се прописују услови за држање и производњу животиња.
 • ОДЛУКА О УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА (Међ.општ. Сл. лист)
  • којом се прописују општи услови и начин обављања Комуналне делатности управљања комуналним отпадом.
 • ОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ( Међ.општ. Сл. лист 6/05)
  • којом се прописују услови и начин постављања и уклањања привремених објеката на територији општине Велика Плана.
 • ОДЛУКА О ПОСЛОВНОМ РАДНОМ ВРЕМЕНУ ОДРЕЂЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И РАДЊИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА (Пречишћен текст) (Међ. Општ. Сл. лист 13/06)
  • којом се одређује распоред, почетак и завршетак радног времена.
 • ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ( Међ. Општ. Сл. Лист)
  • којом се одређују комуналне делатности и начин организовања њихоовог обављања, надзор над њиховим вршењем и прописују казне за кршење њених одредби.
 • ОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПОСТАВЉАЊА РЕКЛАМНИХ ПАНОА У ООПШТИНИ ВЕЛИКА ПЛАНА (Међ. Општ. Сл. лист 8/2005)
  • којом се прописују услови и начин постављања рекламних паноа на територији општине Велика Плана.
 • ОДЛУКА О ПИЈАЦАМА ( Међ. Општ. Сл. лист 10/95)
  • којом се одређује управљање пијацама, одржавање пијачних објеката, коришћење пијачног простора, промет на пијацама као и услови и начин задовољавања потреба корисника пијачних услига.
 • ОДЛУКА О ПРОИЗВОДЊИ И ДИСТРИБУЦИЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ( Међ. Општ. Сл. лист 10/05)
  • којом се прописују услови и начин снабдевања топлотном енергијом као и међусобни односи снабдевача и потрошача.
 • ОДЛУКА О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ( Међ. Општ. Сл. лист)
  • којом се прописују услови и начин организовања послова у вршењу Комуналних делатности снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода.
 • ОДЛУКА О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СТАНОВА, ПОСЛОВНИХ И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА У ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ( Међ. Општ. Сл. лист 12/92)
  • којом се уређују услови и начин коришћења станова,пословних и заједничких просторија у стамбеним зградама.
 • ОДЛУКА О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ( Међ. Општ. Сл. лист 7/78)
 • ОДЛУКА О КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ (Међ. Општ. Сл. лист 12/93)
  • којом се утврђује организација и надлежност Комуналне инспекције 

Комунални инспектор:
Предраг Матић
Контакт телефон : 026/516-172
е-маил: inspekcija@velikaplana.rs

Општинска управа општине Велика Плана развила је онлајн сервис ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА који грађанима пружа могућност да комуналној инспекцији поднесу пријаву и електронским путем, попуњавањем формулара који се налази на нашој страници ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА.