Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Комунална инспекција

Комунални инспектор обавља послове инспекцијског надзора који се односе на примену мера прописаних следећим законима и одлукама донетим на основу истих :

 • ЗАКОН О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА (Сл. гласник РС 88/2011)
  • којим се одређују комуналне делатности и уређују општи услови и начин њиховог обављања.
 • ЗАКОН О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА (Сл. гласник СРС 20/77)
  • којим се прописује начин сахрањивања умрлих као и услови одржавања и уређивање гробља.
 • ЗАКОН О ОДРЖАВАЊУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА (Сл. гласник РС 44/95)
  • којим се утврђују права и обавезе власника станова и других посебних делова зграде у погледу одржавања и коришћења станова и уређује начин управљања стамбеном зградом.
 • ОДЛУКА О ОПШТЕМ И КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ ГРАДА И НАСЕЉА ( Међ. Општ. Сл. лист 10/93, 4/94, 1/95, 8/98 и 3/01)
  • којом се утврђују општи услови уређења града као и права и обавезе корисника комуналних производа и услуга.
 • ОДЛУКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ДРЖАЊА ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА (Међ. Општ. Сл. лист 10/84, 10/92 и 8/98)
  • којом се прописују услови за држање и производњу животиња.
 • ОДЛУКА О УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА (Међ.општ. Сл. лист)
  • којом се прописују општи услови и начин обављања Комуналне делатности управљања комуналним отпадом.
 • ОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ( Међ.општ. Сл. лист 6/05)
  • којом се прописују услови и начин постављања и уклањања привремених објеката на територији општине Велика Плана.
 • ОДЛУКА О ПОСЛОВНОМ РАДНОМ ВРЕМЕНУ ОДРЕЂЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И РАДЊИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА (Пречишћен текст) (Међ. Општ. Сл. лист 13/06)
  • којом се одређује распоред, почетак и завршетак радног времена.
 • ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ( Међ. Општ. Сл. Лист)
  • којом се одређују комуналне делатности и начин организовања њихоовог обављања, надзор над њиховим вршењем и прописују казне за кршење њених одредби.
 • ОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПОСТАВЉАЊА РЕКЛАМНИХ ПАНОА У ООПШТИНИ ВЕЛИКА ПЛАНА (Међ. Општ. Сл. лист 8/2005)
  • којом се прописују услови и начин постављања рекламних паноа на територији општине Велика Плана.
 • ОДЛУКА О ПИЈАЦАМА ( Међ. Општ. Сл. лист 10/95)
  • којом се одређује управљање пијацама, одржавање пијачних објеката, коришћење пијачног простора, промет на пијацама као и услови и начин задовољавања потреба корисника пијачних услига.
 • ОДЛУКА О ПРОИЗВОДЊИ И ДИСТРИБУЦИЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ( Међ. Општ. Сл. лист 10/05)
  • којом се прописују услови и начин снабдевања топлотном енергијом као и међусобни односи снабдевача и потрошача.
 • ОДЛУКА О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ( Међ. Општ. Сл. лист)
  • којом се прописују услови и начин организовања послова у вршењу Комуналних делатности снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода.
 • ОДЛУКА О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СТАНОВА, ПОСЛОВНИХ И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА У ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ( Међ. Општ. Сл. лист 12/92)
  • којом се уређују услови и начин коришћења станова,пословних и заједничких просторија у стамбеним зградама.
 • ОДЛУКА О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ( Међ. Општ. Сл. лист 7/78)
 • ОДЛУКА О КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ (Међ. Општ. Сл. лист 12/93)
  • којом се утврђује организација и надлежност Комуналне инспекције 

Комунални инспектор:
Предраг Матић
Контакт телефон : 026/516-172
е-маил: inspekcija@velikaplana.rs

Општинска управа општине Велика Плана развила је онлајн сервис ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА који грађанима пружа могућност да комуналној инспекцији поднесу пријаву и електронским путем, попуњавањем формулара који се налази на нашој страници ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА.