Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Стицање статуса енергетски заштићеног купца

НАЗИВ УСЛУГЕ:Стицање статуса енергетски заштићеног купца
НАДЛЕЖАН ОРГАН:Општинска управа Велика Плана
Одељење за друштвене делатности
КОНТАКТ:Службеник/ца: Јованка Милошевић, референт
Телефон: 026/514-011
Е-mail: drustvene.delatnosti@velikaplana.rs
МЕСТО И ВРЕМЕ:Адреса: Милоша Великог 30, 11320 Велика Плана
Број канцеларије: 2
Радно време: од 07.00 до 15.00 часова
  
ПРАВНИ ОСНОВ:Уредба о енергетски заштићеном купцу, односно угроженом купцу топлотне енергије („Сл. гласник  РС“,  број  90/13)
 
 Уз захтев се прилаже:
Потребан документ
Доказ о броју чланова домаћинства (изводи из МКР, МКВ, МКУ, изјава сведока, копија личне карте, потврде о пребивалишту, копије здравствених књижица)
Доказ о укупним месечним примањима за месец који претходи  месецу подношења захтева (плата, пензија, инвалиднина,накнада са бироа )
Уверење о незапослености
Школске потврде за децу старију од 15 година 
Доказ о катастарским приходима из места пребивалишта и места рођења
Уверење пореске управе о поседовању имовине која подлеже опорезивању (кућарина) 
Последњи рачун за струју
Уговор о закупу стана ако рачун није на име подносиоца захтева