Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Поступак потврде пријаве радова

Пријава радова у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем издатим у складу са чланом 145. Закона, односно привременом грађевинском дозволом, врши се надлежном органу, најкасније осам дана пре почетка извођења радова и то електронским путем преко портала Агенције за привредне регистре: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/      Уз захтев из става 1. овог члана подноси се доказ о плаћеној административној такси за подношење пријаве, као и:

  • доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за уређење грађевинског земљишта, ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено једнократно плаћање те обавезе, односно средство обезбеђења плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта у складу са законом, ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено плаћање те обавезе на рате;
  • сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, ако је обавеза њене израде утврђена прописом којим се уређује процена утицаја на животну средину, односно одлука да није потребна израда студије;
  • акт министарства надлежног за послове финансија о увођењу у посед непокретности, у складу са посебним законом, односно закључен уговор о праву службености у складу са законом о планирању и изградњи, ако је решење о грађевинској дозволи за линијске инфраструктурне објекте издато на основу коначног решења о експропријацији.

Сва документација која се придодаје уз пријаву, мора да буде снимљена у pdf формату.Пријава радова садржи датум почетка и рок завршетка грађења.Надлежни орган без одлагања потврђује пријаву радова. Рокови за завршетак објекта почињу да теку од дана подношења пријаве.

СВА УПУСТВА О НАЧИНУ ИЗДАВАЊА АКАТА У ДИГИТАЛНОЈ ФОРМИ У ПОСТУПЦИМА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ КОЈИМА СЕ ОДОБРАВА ИЗГРАДЊА МОЖЕТЕ ДА ПРОЧИТАТЕ НА САЈТУ :gradjevinskedozvole.rs