Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Поступак издавања употребне дозволе

Технички преглед објекта

 Подобност објекта за употребу утврђује се техничким прегледом.Технички преглед објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно дела објекта који представља техничко-технолошку целину и може се као такав самостално користити у складу са овим законом. Технички преглед може се вршити и упоредо са извођењем радова.Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са грађевинском дозволом и техничком документацијом на основу које се објекат градио, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.  

Издавање употребне дозволе
 Објекат за који је у складу са овим законом предвиђено издавање грађевинске дозволе може се користити по претходно прибављеној употребној дозволи. Поступак за издавање употребне дозволе покреће се подношењем захтева надлежном органу електронским путем преко портала Агенције за привредне регистре: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/, с тим да се документација се придодаје уз захтев у електронском облику у pdf формату, а графички делови техничке документације придодају се и у dwg ili dvf  formatima. 

Уз захтев из става се прилаже:

  • пројекат за извођење са потврдом и овером инвеститора, лица које врши стручни надзор и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом у случају да у току грађења није одступљено од пројекта за извођење, односно пројекат изведеног објекта израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
  • извештај комисије за технички преглед, којим се утврђује да је објекат подобан за употребу, са предлогом за издавање употребне дозвола;
  • доказ о плаћању прописаних такси, односно накнада;
  • сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза прибављања сертификата о енергетским својствима;
  • доказ о уплати административне таксе за издавање употребне дозволе;
  • елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта;
  • елаборат геодетских радова за подземне инсталације.

 Инвеститор може поднети захтев за издавање употребне дозволе и за радове изведене у складу са решењем из члана 145. Закона, као и у складу са решењем о привременој грађевинској дозволи.Надлежни орган издаје решењем употребну дозволу у року од 5 радних дана од дана подношења захтева.Подносиоцу захтева доставља се употребна дозвола у року од 3 дана од дана доношења.На решење о употребној дозволи подносилац захтева може изјавити жалбу у року од 8 дана од дана достављања.
СВА УПУСТВА О НАЧИНУ ИЗДАВАЊА АКАТА У ДИГИТАЛНОЈ ФОРМИ У ПОСТУПЦИМА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ КОЈИМА СЕ ОДОБРАВА ИЗГРАДЊА МОЖЕТЕ ДА ПРОЧИТАТЕ НА САЈТУ: gradjevinskedozvole.rs