Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Поступак издавања локацијских услова

Локацијски услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели која испуњава услове за грађевинску парцелу, а садржи све услове за израду техничке документације. Локацијски услови се издају за изградњу, односно доградњу објеката за које се издаје грађевинска дозвола, као и за објекте који се прикључују на комуналну и другу инфраструктуру.

Захтев за локацијске услове подноси се електронским путем преко портала: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

Уз захтев се придодају електронске верзије докумената снимљених у pdf формату, а техничка документације се додатно прилаже и у форматима dwg i dvf.

Прилози у електронском облику су:

  • идејно решење будућег објекта, одностно дела објекта
  • доказ о плаћеној административној такси.

Након провере испуњести формалних услова, надлежни орган по службеној дужности електронским путем прибавља од органа надлежног за послове државног премера и катастра:

  • копију плана за катастарску парцелу, односно катастарске парцеле наведене у захтеву, у дигиталној и аналогној форми
  • извод из катастра водова, у дигиталној и аналогној форми, осим за извођење радова на надзиђивању постојећег објекта
  • податке о површини парцеле, односно парцела, које прибавља увидом у званичну електронску базу података катастра непокретности, осим за линијске објекте.

Ако се локацијски услови могу утврдити увидом у плански документ, односно сепарат, надлежни орган је дужан да их изда у року од пет радних дана од дана пријема захтева из члана 6. овог правилника, у складу са прописом којим се уређује издавање локацијских услова, и да о томе обавести подносиоца захтева на његову електронску адресу (e-mail) који је наведен у захтеву.
Ако се локацијски услови не могу издати увидом у плански документ, односно сепарат, надлежни орган је дужан да у року од 5 радних дана од дана пријема захтева за њихово издавање:

  • обавести подносиоца захтева о висини стварних трошкова за прибављање услова од ималаца јавних овлашћења, уз налог да изврши уплату тих трошкова пре преузимања локацијских условa и
  • проследи имаоцима јавних овлашћења, чије услове за пројектовање и прикључење треба да прибави у зависности од класе и намене објекта, захтев за издавање тих услова и електронску копију документације из члана 6. став 2. и члана 9. став 1. овог правилника.

Надлежни орган је дужан да изда локацијске услове у складу са прописом којим се уређује издавање локацијских услова, у року од 5 радних дана од дана достављања услова за пројектовање и прикључење електонски доставом на e-mail подносиоца захтева.На локацијске услове, подносилац захтева може изјавити приговор општинском већу, преко надлежног органа, у року од 3 дана од дана њиховог достављања преко наведеног портала тако што ће приступити систему позивом на број издатих локацијских услова.

СВА УПУСТВА О НАЧИНУ ИЗДАВАЊА АКАТА У ДИГИТАЛНОЈ ФОРМИ У ПОСТУПЦИМА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ КОЈИМА СЕ ОДОБРАВА ИЗГРАДЊА МОЖЕТЕ ДА ПРОЧИТАТЕ НА САЈТУ : gradjevinskedozvole.rs