Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Поступак издавања грађевинске дозволе

Грађевинска дозвола се издаје инвеститору који уз захтев за издавање грађевинске дозволе достави пројекат за грађевинску дозволу, има одговарајуће право на земљишту или објекту и који је доставио доказе прописане подзаконским актом којим се ближе уређује садржина и начин издавања грађевинске дозволе и који је платио одговарајуће административне таксе и друге накнаде. Саставни део захтева je и извод из пројекта за издавање грађевинске дозволе потписан и оверен печатом личне лиценце од стране главног пројектанта.
Захтев за грађевинску дозволу се подноси електронским путем преко портала Агенције за привредне регистре:  https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/     , а документација се придодаје уз захтев у електронском облику у pdf формату, а графички делови техничке документације придодају се и у dwg ili dvf  formatima
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже се у електронском облику:

 • извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације
 • пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације, у електронској форми, као и онолико примерака у папирној форми колико подносилац захтева жели да му надлежни орган овери и врати приликом издавања грађевинске дозволе
 • доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи
 • доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом
 • уговор између инвеститора и финансијера, ако постоји
 • говор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен локацијским условима
 • извештај ревизионе комисије, за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине
 • енергетску дозволу, издату у складу са посебним законом, за изградњу енергетских објеката за које постоји обавеза прибављања енергетске дозволе
 • сагласност преосталих сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица
 • уговор са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, закључен у складу са законом којим се уређује надзиђивање, односно претварање заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, ако се врши таква врста радова
 • услови за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт природног гаса, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима.

За објекте за које је прописано плаћање доприноса за уређење грађевинског земљишта, саставни део захтева је и изјашњење подносиоца о начину плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта, као и средствима обезбеђења у случају плаћања на рате, за објекте чија укупна бруто развијена грађевинска површина прелази 200 м² и који садржи више од две стамбене јединице.
Ако су испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, надлежни орган по службеној дужности, без одлагања, електронским путем прибавља од органа надлежног за послове државног премера и катастра извод из листа непокретност која је предмет захтева.

Надлежни орган не прибавља извод из листа непокретности за катастарску парцелу:

 • испод које се граде подземни делови линијских инфраструктурних објеката, односно подземни делови комуналне инфраструктуре
 • изнад које се граде високонапонски далеководи, односно изнад којих ће се наћи елисе ветротурбина које се граде
 • на којој се гради комунална инфраструктура, ако се гради у регулацији постојеће саобраћајнице
 • у другим случајевима у којима је право грађења успостављено законом, без обавезе претходног уређења имовинско-правних односа са власником парцеле.

Надлежни орган доноси решење о грађевинској дозволи у року од пет радних дана од дана подношења захтева.Подносиоцу захтева доставља се грађевинска дозвола у року од 3 дана од дана доношења електронским путем на e-mail адресу која је наведнеа у захтеву..Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од дана правноснажности решења којим је издата грађевинска дозвола, не изда употребна дозвола.Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно извођењем радова, у року од две године од дана правноснажности решења којим је издата грађевинска дозвола.На решење о грађевинској дозволи и решење о одбијању захтева подносилац захтева може изјавити жалбу у року од 8дана од дана достављања решења електронским путем преко наведениг портала са навођем броја грађевинске дозволе.
СВА УПУСТВА О НАЧИНУ ИЗДАВАЊА АКАТА У ДИГИТАЛНОЈ ФОРМИ У ПОСТУПЦИМА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ КОЈИМА СЕ ОДОБРАВА ИЗГРАДЊА МОЖЕТЕ ДА ПРОЧИТАТЕ НА САЈТУ :gradjevinskedozvole.rs