Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу стамбено-пословне зграде спртаности Пр+5 на кп бр 1557/1 КО Велика Плана

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
Општинска управа
Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правнеи комунално-стамбене послове
Датум: 13. април, 2017. године
Број: 353- 30 /2017-III-06

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 –одлука УС РС, 98/13 – одлука УС РС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника о садржини,начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања(„Службени гласник РС“, бр.64/2015), Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене послове Општинске управе општине Велика Плана,

 О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 за изградњу стамбено-пословне зграде спртаности Пр+5на кп бр 1557/1 КО Велика Плана
 1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословнезграде спртаности Пр+5 на кп бр 1557/1 КО Велика Плана 1, угао улице Николе Пашића иЈована Дучића у Великој Плани.Подносилац захтева (инвеститор) је Дарко Ранковић из Велике Плане, ул. КраљаАлександра I, бр. 169, а обрађивач урбанистичког пројекта је Привредно друштво “Ерекер“д.о.о. из Велике Плане.

2. Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Урбанистичкипројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије уписаном облику, надлежном органу, Одељењу за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене послове, Општинска управа општине Велика Плана, ул.Милоша Великог 30. 11320 Велика Плана, путем писарнице Општинске управе.

3. Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавнепрезентације је Данијела Миловић, дипл. инж. грађ. (II спрат, канцеларија бр.52, тел.026/514-550)

4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити одржана у трајању од 7 дана упериоду од 18.04.2017. до 25.04.2017. године у просторијама Општинске управе општинеВелика Плана на првом спрату у канцеларији бр 52, сваког радног дана од 11.00 – 14.00 часова.

Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правнеи комунално-стамбене послове