Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене послове

Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене послове

  • врши управне и друге послове у спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено општини у области урбанизма, комунално-стамбеној области, области заштите животне средине и саобраћаја,
  • решава по пријавама за бесправно изграђене објекте,
  • издаје одобрења за изградњу, потврде о пријави радова,
  • издаје употребне дозволе за објекте за које је надлежна општина,
  • води евиденцију издатих грађевинских и употребних дозвола,
  • врши послове који се односе на уређење, развој и обављање комуналних делатности,
  • спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у складу са законом и друге послове поверене законом у стамбеној области,
  • спроводи поступак експропријације и води евиденцију експроприсаних непокретности,
  • обавља управно-правне послове који се односе на грађевинско земљиште, коришћење, располагање и промет непокретности, самовласна заузећа, послове откупа станова у државној својини,
  • обавља стручне и административне послове за потребе Комисије за враћање земљишта и комасације.