Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Одсек за привреду и предузетништво

Одељење за привреду и локални економски развој, Одсек за привреду и предузетништво, канцеларија АПР бр 47. Велика Плана обавља послове Агенције за привредне регистре. 
Сви потребни обраси се налазе на сајту Агенције за привредне регистре: www.apr.gov.rs

OБРАСЦИ за издавање водних аката по основу ЗАКОНА О ВОДАМА („Службени гласник РС” број 30/10)

ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ВОДНИХ АКАТА У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ  

Сходно Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре (“Сл. гласник РС“, број 22/2015), а у циљу поштовања задатих рокова,  за издавање водних аката, Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде ће примењивати следеће: 

Издавање водних аката  је дефинисано Законом о водама (“Сл. гласник РС“ број 30/2010) и Правилником о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова (“Сл. гласник РС“бр.74/10), ради обезбеђивања јединственог водног режима и управљања водама, за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и извођење других радова који могу трајно, повремено или привремено утицаати на промене у водном режиму, као и за израду планских докумената за уређење простора и газдовање шумама. 

Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре (“Сл. гласник РС“, број 22/2015) дефинисано је да се међусобним споразумом могу уредити односи надлежног органа (Министарства надлежног за послове грађевинарства, покрајинског секретаријата за послове грађевинарства и надлежног органа јединице локалне самоуправе) и имаоца јавног овлашћења, у овом случају Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Републичке дирекције за воде. 

За поступак обједињене процедуре, у циљу поштовања прописа и задатих рокова, за издавање водних аката неопходно и обавезно да уз захтев буду достављени потребни прилози на прописаним обрасцима. 

Обрасци се могу преузети са веб сајта:www.rdvode.gov.rs / poslovi / vodna akta / obrasci

Административна такса се не наплаћује – у складу са Законом о републичким административним таксама (“Сл. гласник РС“ број 93/2012, 43/03…. 50/11, 70/11 и 55/2012). Захтеве и све потребне прилоге доставити у писаној форми.

Износ и плаћање осталих стварних и додатних накнада у обједињеној процедури ће бити накнадно достављен. 

ВОДНИ   УСЛОВИ
 За издавање водних услова, неопходно је приложити:

-Попуњен образац О-1, 

-Извод из Регистра Агенције за привредне регистре / правна лица и предузетници,

-Копија плана катастарске/ких  прцеле/а,

-Извод/и из листа /ова непокретности,

-Информација о локацији или локацијски услови надлежног органа,

-Мишљење надлежног јавног водопривредног предузећа,

-Мишљење републичке организације надлежне за хидрометеоролошке послове,

-Мишљење министарства надлежног за послове туризма за објекте и радове на територији бањског места,

-Раније издата водна акта, у случају изградње новог објекта у саставу постојећег или његове реконструкције,

-Генерални пројекат или Идејно решење или Идејни пројекат / са стручном контролом за објекте из чл.133. Закона о планирању и изградњи,

-Услови надлежног јавног предузећа или јавног комуналног предузећа за прикључак на јавни водовод и канализацију,

-Информација јавног предузећа или јавног комуналног предузећа о положају објеката у односу на зоне санитарне заштите изворишта,

-Елаборат или други документ овлашћеног превног лица о количини и квалитету воде која се захвата (изузев ако се захвата из јавног водоводног система),

-Мишљење Министарства недлежног за заштиту животне средине или специјализоване институције (завод, институт,…). 

Плански документ / План газдовања шумама-Попуњен образац О-2,

-Извод из Регистра Агенције за привредне регистре / правна лица и предузетници,

-Одлука надлежног органа о изради планског документа,

-Програм за израду планског документа,

-Мишљење надлежног јавног водопривредног предузећа,

-Мишљење републичке организације надлежне за хидрометеоролошке послове,

-Мишљење министарства надлежног за послове туризма за планска документа за уређење простора / за планове газдовања шумама, на територији бањског места,

-Графички прилози. 

Уколико уз захтев не буду достављени сви прописани и потребни прилози за решавање истог, овај орган ће:-обавестити надлежни орган да не може поступити по захтеву због неуредног и непотпуног захтева односно не може да изда водне услове за пројектовање због недостатака у садржини идејног решења. 

ВОДНА САГЛАСНОСТ
 За издавање водне сагласности, неопходно је приложити:

-Попуњен образац О-3,

-Извод из Регистра Агенције за привредне регистре / правна лица и предузетници,

-Геодетски подаци за тачкасте, линијске објекте, зоне и подручја, у Gauss Kriger-овим координатама,

-Решење о издатим водним условима,

-Локацијски услови,

-Пројекат за грађевинску дозволу у складу са прописом којим се уређује садржина техничке документације, урађен од стране правног лица који је уписан у регистар за израду техничке документације, са одговарајућом лиценцом одговорног пројектанта, 

-Техничка контрола пројекта урађена од стране правног лица који је уписан у регистар за израду техничке документације са одговарајућом лиценцом одговорног пројектанта, 

-Решење министарства надлежног за послове здравља о одређивању зоне санитарне заштите изворишта, / за јавни водовод и регионални вишенаменски хидросистем,

-Решење министартва надлежног за послове геолошких истаживања о утврђеним и разврстаним резервама подземних вода,-Извештај јавног водопривредног предузећа о испуњености услова из мишљења и водних услова за издавање водне сагласности на пројекат-за хидроелектране. 

Плански документ / План газдовања шумама

-Попуњен образац О-5,

-Извод из Регистра Агенције за привредне регистре / правна лица и предузетници,

-Решење о издавању водних услова,-Плански документ / Основа газдовања шумама са Програмом газдовања шумама,

-Извештај о стручној контроли Планског документа. Уколико уз захтев не буду достављени сви прописани и потребни прилози за решавање истог, овај орган ће:-обавестити надлежни орган да не може поступити по захтеву због неуредног и непотпуног поднеска односно не може да изда водну сагласност. 

ВОДНА  ДОЗВОЛА
 За издавање водне дозволе, неопходно је приложити:

-Попуњен образац О-6,

-Извод из Регистра Агенције за привредне регистре / правна лица и предузетници,

-Геодетски подаци за тачкасте, линијске објекте, зоне и подручја, у Gauss Kriger-овим координатама,

-Решење о издавању водне сагласности / Решење о издавању водне дозволе (уколико је рок важности водне дозволе истекао),

-Извештај јавног водопривредног предузећа о испуњености услова из водних услова и воден сагласности за издавање водне дозволе,

-Записник водног инспектора о испуњености услова из водне сагласности или водне дозволе,-Извештај комисије о извршеном техничком прегледу објекта,

-Пројекат за извођење, оверен и потврђен да је изведено стање једнако пројектованом / Пројекат изведеног објекта / урађена од стране правног лица који је уписан у регистар за израду техничке документације, са одговарајућом лиценцом одговорног пројектанта, 

-Решење министарства надлежног за послове здравља о одређивању зоне санитарне заштите изворишта, / за јавни водовод и регионални вишенаменски хидросистем,

-Решење министарства надлежног за послове геолошких истаживања о утврђеним и разврстаним резервама подземних вода / за захватање подземних вода, 

-Сагласност министарства надлежног за послове туризма за коришћење вода са природним лековитим својством на територији бањског места,

-Уговор или други документ из кога се може утврдити да јавно предузеће /јавно комунално предузеће врши услугу чишћења објеката за испуштање отпадних вода и услугу чишћења чврстог отпада,

-Извештај овлашћеног правног лица о испитивању количина и квалитата захваћених вода и испуштених отпадних вода, из претходног периода,

-Изјава одговорног лица о количинама захваћених / испуштених вода на годишњем нивоу,

-Атест издат од стране овлашћеног правног лица о постигнутом степену ефикасности рада уређаја за пречишћавање отпадних вода,

-Потврда овлашћеног правног лица о исправности објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, укључујући и септичке јаме,

-Баждарне таблице издате од стране овлашћеног правног лица / само за објекте за складиштење у резервоарима. 

Додатак за бране и акумулације:

-Елаборат за одређивање последица услед изненадног рушења брана и о обавештавању и узбуњивању становништва на подручју угроженом поплавним таласима,Пројекат техничког осматрања са стручном контролом,

-Годишњи извештај са анализом и закључцима о мерењима из пројекта техничког осматрања са анализом и оценом стања овлашћеног правног лица,-Атест уређаја (затврача, прелива, евакуационих органа , и др.) за регулацију протока на брани, издат од овлашћеног правног лица,

-Правилник о начину коришћења објеката и уређаја бране са акумулацијом, који је усвојио власник-корисник водног објекта ,

-Решење министарства надлежног за послове здравља о одређивању зоне санитарне заштите изворишта, 

Уколико уз захтев не буду достављени сви прописани и потребни прилози за решавање истог, овај орган ће:-обавестити надлежни орган да не може поступити по захтеву због неуредног и непотпуног поднеска односно не може да изда водну дозволу. 

За све додатне сугестије и питања, обратити се Републичкој дирекцији за воде, Одсек за управне и аналитичке послове, телефони: 011/311-6494, 201-3369, 201-3336, 201-3337, 311-6436.  

ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ, НАЛАЗЕ СЕ НА САЈТУ  МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ- УПРАВЕ ЗА АГРАНА ПЛАЋАЊА.