Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Одељење за привреду и локални економски развој

Општина Велика Плана-центар Србије, са изграђеном инфраструктуром, са услугама високог нивоа квалитета у свим областима рада и живота, место које пружа могућности за развој предузетништва и нова запошљавања, место пожељно за младе људе, отворено за сарадњу са свима у земљи и иностранству.

Сарадњу на привредном, друштвеном, културном и сваком другом плану, који доприноси бољем животу грађана и просперитету општине.

Општина Велика Плана-све привлачније место за живот, град младих које треба охрабрити да у њему остану, јер нам је потребно њихово знање и оптимизам.

Општина велика Плана-место са позитивном пословном климом и убрзаним локалним економским развојем. Општина која низом повластица за инвеститоре, великим инфраструктурним и пројектима локалног економског развоја, широм отвара врата свима који препознају позитивне вибрације у пословном окружењу, имају визију и желе пословни успех, здраву конкуренцију и профит.

Отварање нових радних места у општини Велики Плана је делатност „Локалног савета за запошљавање“ који израђује годишњи програм где се у оквиру надлежности локалне самоуправе и спроводе  активности и конкурси, који имају за циљ отварање нових радних места.

Локални акциони план запошљавања. Сваке године се израђује и усваја  Локални акциони план запошљавања у коме су прецизиране активности које имају за циљ отварање нових радних места.

Субвенције. У партнерству са НСЗ-ом, конкурише се и финасијски учествује у спровођењу активности на конкурсу НСЗ-а, где се одобравају субвенције за отварање нових радних места послодавцима за запошљавање и самозапошљавање лица са евиденције Националне службе за запошљавање.

Програми на отварању нових радних места су различити, па се кроз програм „Јавни радови“ спроводе  активности   преко јавних предузећа на територији општине.

Обуке, едукације, преквалификације на основу потреба за одређеним квалификационим структурама су стално присутне и у сарадњи са средњим школама сугерише се на изменама наставних планова и програма за одређеном квалификационом структуром .

На овај начин желимо да помогнемо  послодавцима да задрже раднике које су већ запослили по основу добијене субвенције од Националне службе за запошљавање, као и да подстакнемо оне који желе да самостално отпочну своју делатност или да региструју своју радњу или предузеће.

Послодавци ће добијати 200.000 динара по запосленом раднику, док ће они који желе да отпочну сопствену делатност добити по 160.000 динара за трошкове регистрације или набавку дела основног средства за рад. Субвенције за послодавце и самозапошљавање дајемо како бисмо смањили стопу незапослености , подстакли запошљавање и отворили већи број нових малих и средњих предузећа.

Развој индустријских зона. Велика Плана је инвестирала у пројектну- техничку документацију и формирала радне зоне на целој својој територији тако да инвеститори имају могућност инвестирања  и упошљавања локалног становништва. Кадровска структура локалног становништва је разноврсна  а могућност преквалификације у сарадњи са НСЗ-ом и потенцијалним инвеститорима је могућа. Области у којим је могуће инвестирати и за које постоје услови (сировина, радна снага, инфраструктура), су:

 • Прерађивачка (прехрабрена) индустрија меса, млечних производа, поврћа и воћа,
 • Металски комплекс (пројектовање и изградња),
 • Грађевинска индустрија (нискоградња и високоградња),
 • Услужни сектор базиран на трговини и угоститељству.

Остале мере и активности.

 • Стимулативне мере за отварање нових МСП и привлачење страних инвестиција;
 • Регулативе (правилници, упутства) у области економског развоја;
 • Мере за побољшање сопствених извора прихода;
 • Побољшање радне способности и стварање једнаких могућности за жене и угрожене групе;
 • Повећање стопе запослености и смањење сиромаштва;
 • Побољшање инспекцијских процедура које утичу на економски развој;
 • Пружа мишљења за усвајање и спровођење Локалних инвестиционих програма;
 • Организовање обуке за израду бизнис планова;
 • Обезбеђење пословног простора – формирање бизнис инкубатора;
 • Помоћ и логистика привредницима на конкурсима  код банака, фондова за развој;

Активно учешће у сарадњи локалне самоуправе са привредним сектором, образовним институцијама, државним органима и министарствима, донаторским организацијама, као и њено стављање у функцију подршке наведеним активностима, може значајно утицати на реализацију планираних поља деловања и развоја.

РАВНОМЕРНИ РАЗВОЈ

Равномерни развој општине подразумева спровођење низа активности које за циљ имају смањивање разлика у развијености насеља у економском и друштвеном смислу. То су економски и друштвени развој насеља.

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НАСЕЉА 

Данас у кризним временима много је понуда за улагања а мало је одлучних инвеститора који искрено желе да уложе капитал. Конкуренција је велика тако да свака локална самоуправа покушава да направи актрактивне понуде за долазак инвеститора, да направи амбијент да постојећи привредници повећају производњу и упосле већи број радника.

Стратешко планирање. У надлежности локалних самоуправа је и стратешко  планирање и опредељивање буџетских средстава  за убрзанији равномерни економски развој  и унапређење стандарда. Несумњиво је да је предузетништво препознато у Великој Плани  као развојни приоритет те се у скалду са усвојеним стратешким документима према њему треба тако и односити.
Просторним планом је дефинисане »Радне зоне « и то по три радне зоне у Великој Плани, Лозовику и Марковцу, две у Крњеву и Милошевцу и по једна у Великом Орашју и Доњој Ливадици.

Акциони планови за мала и средња предузећа и предузетнике. Услови привређивања и глобална финансијска кретања  од  времена усвајања стратешких докумената ставља пред локалне самоуправе задатак дефинисања акционих планова  развоја МСПП на  годишњем нивоу,  са прегледом остварених резултата и  нових усклађених мера  које могу  кроз спровођење и имплементацију  да  дају резултате  првенствено у погледу повећања броја МСПП и запослених у овој области до  структурних промена које ће гарантовати  опстанак, останак и развој на  тржишту.

За остваривање дефинисаних циљева у стратегијама развоја општине Велика Плана неопходно је створити услове и претпоставке за: Јачање институционалне и финансијске подршке МСП и предузетништва, Стварање и развој предузетничке инфраструктуре, Подстицај јачању партнерства и кластеризације МСП, Образовање предузетника, Смањење фискалног оптерећења МСП.

Изградња пословне инфраструктуре. Овакав приступ тражи и одговорнији однос самих  општина и града, већу укљученост и одговорност  ЛЕР канцеларија и надлежних секторских одељења,али и појачан ниво сарадње и договора  предузетника и предузећа и надлежних општинских институција.

Овакав однос несумњиво намеће локалним заједницама  и обавезу  унапређене комуникације са  надлежним  државним институцијама и надлежним министарствима у поступку,  што привлачења инвеститора,  што у поступку приобављања средстава  за унапређење пословне инфарструктуре. Анализа  о стању предузетништва , предложени приоритети и мере јасно указују без обзира на законска  огранићења да  су општине и градови кључни чиниоци економског развоја.

Kроз програме ЈПП као подстицај за даљи равномерни развој општине у сегментима инфраструктуре као једног од најбитнијих услова   да  локално становништво остане да живи и ради на територији целе општине, да се обезбеде једнаки услови  у данашњим условима је тешко. ЈПП је оквир заједничке акције јавног сектора и приватног капитала са циљем обезбеђења делатности од општег интереса а такође доприноси и мотивише развој компанија приватног сектора са циљем развоја инфраструктуре и привредне делатности на територији целе општине.

Формирање база података. Информације за инвеститоре и брзи одговори за њихов захтев треба имати формиране базе: База података о расположивом стручном особљу, База података о локалним компанијама, База података о новим и постојећим домаћим и страним инвеститорима, База података о могућностима за приватизацију, База података о слободном општинском власништву, земљишту погодном за изградњу индустријских постројења.

Више информација: