Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Инспекција за заштиту животне средине

Инспектор за заштиту животне средине обавља послове инспекцијског надзора који се односе на примену мера прописаних следећим законима као и подзаконским актима донетих на основу истих : 

-Закон о заштити животне средине (,,Службени гласник РС“ , број 135/04 , 36/09 36/09-др.закон , 72/2009-др.закон и 43/2011-Одлука УС) који  уређује интегрални систем заштите животне средине којим се обезбеђује остваривање права човека на живот и развој у здравој животној средини и уравнотежен однос привредног развоја и животне средине . 

-Закон о процени утицаја на животну средину ( ,,Сл. гласник РС“ , бр.135/04, 36/09) уређује поступак процене утицаја за пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину, садржај студије о процени утицаја на животну средину, учешће заинтересованих органа и организација и јавности , надзор и друга питања од значаја за процену утицаја на животну средину. 

-Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ( ,,Сл. гласник РС“ , бр.135/04, 36/09) уређује услове, начин и поступак вршења процене утицаја одређених планова и програма на животну средину, ради обезбеђивања заштите животне средине и унапређивања одрживог развоја интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступак припреме и усвајања планова и програма. 

-Закон о управљању отпадом ( ,,Сл. гласник РС “ , бр. 36/09 и 88/10) уређује: врсте и класификацију отпада ; планирање управљања отпадом ; субјекте управљања отпадом. 

-Закон о заштити природе ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09  , 88/10 и 91/2010 – испр.) -овим законом уређује се заштита и очување природе, биолошке, геолошке разноврсности као дела животне средине. 

-Закон о заштити ваздуха ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 10/2013 )-овим законом уређује се управљање квалитетом ваздуха и одређују мере, начин организовања и контрола спровођења заштите и побољшања квалитета ваздуха као природне вредности од општег интереса . 

-Закон о заштити од буке у животној средини ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 88/10) уређује : субјекте заштите животне средине од буке; мере и услови заштите од буке у животној средини; мерење буке у животној средини; приступ информацијама о буци; надзор и друга питања од значаја за заштиту животне средине и здравље људи. 

-Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ( ,,Сл. гласник РС“ , бр.36/09)-овим законом уређују се услови и мере заштите здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу извора нејонизујућих зрачења. 

Одлука о мерама и начину сузбијања коровске биљке амброзије (,, Међуопштински службени лист општина Велика Плана И Смедеревска Паланка “,  број 11/2010)  

Инспектор за заштиту животне средине :

Александар Марковић
Контакт телефон : 026/516-172
е-mail: mihaca@verat.net
е-маил: inspekcija@velikaplana.rs

Општинска управа општине Велика Плана развила је онлајн сервис ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА који грађанима пружа могућност да инспекцији за заштиту животне средине поднесу пријаву и електронским путем, попуњавањем формулара који се налази на нашој страници ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА.