Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer
troppo levitra fa homme €144.71

Инспекција за заштиту животне средине

Инспектор за заштиту животне средине обавља послове инспекцијског надзора који се односе на примену мера прописаних следећим законима као и подзаконским актима донетих на основу истих : 

-Закон о заштити животне средине (,,Службени гласник РС“ , број 135/04 , 36/09 36/09-др.закон , 72/2009-др.закон и 43/2011-Одлука УС) који  уређује интегрални систем заштите животне средине којим се обезбеђује остваривање права човека на живот и развој у здравој животној средини и уравнотежен однос привредног развоја и животне средине . 

-Закон о процени утицаја на животну средину ( ,,Сл. гласник РС“ , бр.135/04, 36/09) уређује поступак процене утицаја за пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину, садржај студије о процени утицаја на животну средину, учешће заинтересованих органа и организација и јавности , надзор и друга питања од значаја за процену утицаја на животну средину. 

-Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ( ,,Сл. гласник РС“ , бр.135/04, 36/09) уређује услове, начин и поступак вршења процене утицаја одређених планова и програма на животну средину, ради обезбеђивања заштите животне средине и унапређивања одрживог развоја интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступак припреме и усвајања планова и програма. 

-Закон о управљању отпадом ( ,,Сл. гласник РС “ , бр. 36/09 и 88/10) уређује: врсте и класификацију отпада ; планирање управљања отпадом ; субјекте управљања отпадом. 

-Закон о заштити природе ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09  , 88/10 и 91/2010 – испр.) -овим законом уређује се заштита и очување природе, биолошке, геолошке разноврсности као дела животне средине. 

-Закон о заштити ваздуха ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 10/2013 )-овим законом уређује се управљање квалитетом ваздуха и одређују мере, начин организовања и контрола спровођења заштите и побољшања квалитета ваздуха као природне вредности од општег интереса . 

-Закон о заштити од буке у животној средини ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 88/10) уређује : субјекте заштите животне средине од буке; мере и услови заштите од буке у животној средини; мерење буке у животној средини; приступ информацијама о буци; надзор и друга питања од значаја за заштиту животне средине и здравље људи. 

-Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ( ,,Сл. гласник РС“ , бр.36/09)-овим законом уређују се услови и мере заштите здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу извора нејонизујућих зрачења. 

Одлука о мерама и начину сузбијања коровске биљке амброзије (,, Међуопштински службени лист општина Велика Плана И Смедеревска Паланка “,  број 11/2010)  

Инспектор за заштиту животне средине :

Александар Марковић
Контакт телефон : 026/516-172
е-mail: mihaca@verat.net
е-маил: inspekcija@velikaplana.rs

Општинска управа општине Велика Плана развила је онлајн сервис ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА који грађанима пружа могућност да инспекцији за заштиту животне средине поднесу пријаву и електронским путем, попуњавањем формулара који се налази на нашој страници ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА.