Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Буџетски инспектор

Служба за буџетску инспекцију
је независна служба која врши контролу примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменаског и законитог коришћења средстава буџета општине Велика Плана од стране следећих корисника:

  • директних и индиректних корисника буџета општине Велика Плана;
  • јавних предузећа основаних од стране општине Велика Плана, правних лица основаних од стране тих јавних предузећа, правних лица над којима општина Велика Плана има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода;
  • правних лица и других субјеката којима су директно или индиректно дозначена средства буџета општине Велика Плана за одређену намену, правних лица и других субјаката који су учесници у послу који је предмет контроле и субјеката који користе средства буџета општине Велика Плана по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.

Службом за буџетску инспекцију руководи и послове буџетске инспекције обавља Буџетски инспектор.
Буџетског инспектора поставља Председник општине Велика Плана.

Буџетски инспектор:
Салавиша Илић
026/516-308