Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Одељење за финансије

Одељење за финансије обавља:

 • нормативно-правне и финансијско-материјалне послове припреме и израде нацрта одлуке о буџету општине,
 • аналитичке послове разматрања и анализирања захтева за финансирање директних и индиректних корисника буџетских средстава и предлаже висину средстава за исте,
 • припрему и израђује тромесечне и месечне планове директних корисника за извршење дуџета,
 • праћење примања и издатке буџета,
 • финансијско планирање које обухвата пројектовање и праћење прилива укупних примања и текућих прихода на рачун трезора,
 • послове управљања готовином, контролу расхода и управљања дугом, обавља буџетско рачуноводство и извештавање, управља финансијским информационим системом,
 • послове припреме и израде предлога финансијског плана директног и индиректног корисника буџета, 
 • расподелу средстава индиректним корисницима буџета, саставља консолидоване периодичне и годишње извештаје,
 • финансијско-рачуноводствене послове, књиговодствене послове, благајничко пословање, контролу новчаних докумената (ликвидатура) и друге финансијско-материјалне послове,
 • финансијско-рачуноводствене послове за Општинско правобранилаштво општине Велика Плана и
 • друге послове у складу са законом.

НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА: Драгана Исаиловић
АДРЕСА: Милоша Великог 30
КАНЦЕЛАРИЈА: 44
ТЕЛЕФОН:026/514-114
Е-МАИЛ:finansije@velikaplana.rs

Више информација: