Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Уверење о породичном стању

Потребна документација:

  • Извод из матичне књиге венчаних;
  • Извод из матичне књиге рођених за децу;
  • Потврде о пребивалишту за децу;
  • Фотокопија личних карата;
  • Уверење о држављанству за запослене у иностранству:
  • Доказ о уплаћеној такси:
  • Износ републичке административне таксе: 560 динара на текући рачун број: 840-742221843-57;
  • Износ општинске административне таксе: 450 динара на текући рачун број: 840-742251843-73, позив на број 62-109.