Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Породиљско одсуство

НАЗИВ УСЛУГЕ:Породиљско одсуство
НАДЛЕЖАН ОРГАН:Општинска управа Велика Плана
Одељење за друштвене делатности
КОНТАКТ:Службеник/ца: Драгослава Стојановић, референт
Телефон: 026/514-010
Е-mail: drustvene.delatnosti@velikaplana.rs
МЕСТО И ВРЕМЕ:Адреса: Милоша Великог 30, 11320 Велика Плана
Број канцеларије:
Радно време: од 07.00 до 15.00 часова
ОПИС УСЛУГЕ:Накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и
одсуства са рада ради посебне неге детета 
  
  
  
Потребан документ
Извештај о привременој спречености за рад у време породиљског одсуства и ради посебне неге детета-дознака
Фотокопија извода из Матичне књиге рођених за децу
Фотокопија оверене здравствене књижице мајке, односно корисника права
Уговор о раду
Потврде послодавца о дужини радног односа запосленог непосредно и непрекидно пре осваривања права
Решење послодавца о праву на породиљско одсуство ,праву на одсуство са рада ради неге детета,односно праву на одсуство ради посебне неге детета
Потврде послодавца о висини основне зараде запосленог и увећане зараде по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу, за 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства за сваки месец појединачно
Обрачун зараде за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство за сваки месец појединачно
Извод банке о исплаћеној заради и уплаћеним порезима и доприносима за сваки месец појединачно

Лица која самостално обављају делатност достављају и :

Потребан документ
Решење надлежног органа о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање, за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је започето коришћење одсуства
Решење надлежног органа о привременом затварању радње,односно о привременом  поверавању обављања делатности  другом лицу