Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дечији додатак

НАЗИВ УСЛУГЕ:Дечији додатак
НАДЛЕЖАН ОРГАН:Општинска управа Велика Плана
Одељење за друштвене делатности
КОНТАКТ:Службеник/ца: Драгана Јаковљевић, референт
Радно место: послови дечијег додатка
Телефон: 026/514-010
Е-mail: drustvene.delatnosti@velikaplana.rs
МЕСТО И ВРЕМЕ:Адреса: Милоша Великог 30, 11320 Велика Плана
Број канцеларије: 1 (приземље)
Радно време: од 07.00 до 15.00 часова
  
  
ПРАВНИ ОСНОВ: Закон о финансијској подршци породици са децом (“Службени гласник РС” број : 16/02, 115/05, 107/09);
Одлука о остваривању права на родитељски  додатак („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и С.Паланка „бр. 10/07,34/07,41/08,4/12);
Правилник о ближим условима и начину остваривања права на родитељски додатак („Међуопштински службени лист Велика Плана и С.Паланка“бр.14и 15/07,47/08,35/12,);
Одлука о остваривању права на регресирање дела трошкова ужине ученика основних школа („Међуопштински службени лист општине Велика Плана и С.Паланка“бр.41/08);
 Одлукa о остваривању права на регресирање дела трошкова боравка у предшколским установама и основним школама за дете трећег и сваког наредног реда рођења. („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и С.Паланка „бр.16/05и 41/08);
 Одлукa о регресирању дела трошкова превоза („Међуопштински службени лист општина Велика Плана   и  Смедеревска Паланка“ бр.10/05, 48а/08, 25/09, 17/13).
  
  
  

Уз захтев, подносилац захтева прилаже :

Потребан документ
Изводи из Mатичне књиге рођених за сву децу у породици
Уверење  о држављанству Републике Србије
Фотокопија личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства, а за децу пријаве пребивалишта
Фотокопија своје оверене здравствене књижице
Потврда о приходима за три месеца која претходе месецу подношења захтева за сваког члана заједничког домаћинства који остварују  приходе
Потврда о катастарском приходима у претходној години за сваког члана заједничког домаћинства  из места рођења и становања
Пореско уверење за сваког члана заједничког домаћинства  из места рођења и становања
Потврда о својству редовног ученика за децу школског узраста (основна и средња школа)
Докази у вези непокретности, као и стамбеног постора (власнички лист, решење о порезу…)
Потврда надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање
Акт о разврставању за дете ометено у развоју
Акт о продужењу родитељског права
Докази на основу којих се доказује статус самохраног родитеља (извод  из Матичне књиге умрлих, доказ о поверавању детета након развода брака или престанка брачне заједнице)
Докази о незапослености (уверење и радна књижица)
Докази о старатељству или хранитељству (акт надлежног органа старатељства)