Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Захтев за измену решења по одлуци Уставног суда

       О б а в е ш т е њ е 

У вези Одлуке Уставног суда бр. ИУ      3-60/2021 од 14.02.2024. године


Одлуком Уставног суда бр. ИУ 3-60/2021 од 14.фебруара 2024. године утврђено је да одредба члана 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом у делу који гласи: “Одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће” или и у делу који гласи: “Уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће”, није сагласно са Уставом. 

Објављивањем ове Одлуке уставног Суда Србије ИУЗ-60/2021, 14 фебруара 2024.године, престао је да важи члан 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом и сада гласи: “Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, утврђује се на основу збира месечних основица на које су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за поселедњих осамнаест месеци који претходе првом месецу отпочињења породиљског одсуства.” 
Како је датум поднете иницијативе за покретање поступка за утврђивање неуставности наведене одредбе 19. април 2021. године, корисници права којима је решење достављено почев од 19. априла 2019.године, могу поднети, уколико сматрају да им је право повређено, захтев за измену појединачног акта (решења) које је коначно и правоснажно (две године пре подношења иницијативе). 
Рок за подношење захтева за измену решења за накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета истиче 14.августа 2024.године. 
Захтев се подноси писарници Општинске управе општине Велика Плана

Attachments

  • Zahtev File extension: pdf File size: 148 kB