Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Позив за угоститеље и туристичке агенције

На основу Одлуке о помоћи привредним субјектима  ради превазилажења последица отежаног пословања проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CОV-2 број 011-139/2021-I од 26. новембра 2021. године, упућује се

ПОЗИВ

Предузетницима и привредним друштвима који имају пословно седиште на територији општине Велика Плана и  који  су код Агенције за привредне регистре као претежну делатност регистровали делатност:
− 5610 – делатности ресторана и покретних угоститељских објеката;
− 5621 – кетеринг;
− 5629 – остале услуге припремања и послуживања хране;
− 5630 – услуге припремања и услуживања пића;
− 5510 – хотели и сличан смештај;
− 5520 – одмаралишта и слични објекти за краћи боравак;
− 5530 – делатности кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице;
− 5590 – остали смештај;
− 7911 – делатност путничких агенција;
− 7912 – делатност тур-оператора;
− 7990 – остале услуге резервације и делатности повезане са њима;
− 7711 – изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила.

да поднесу захтев за коришћење бесповратних средстава.
Право на финансијску помоћ из буџета општине Велика Плана имају предузетници и привредна друштва  КОЈИ У ПОСЛЕДЊИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ ДО ДАНА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ИСПЛАТУ ПОМОЋИ ПО ОВОЈ ОДЛУЦИ НИСУ СМАЊИВАЛИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ.

Право на бесповратна финансијска средства у износу од 40.000,00 динара имају предузетници и привредна друштва из члана 2. ове одлуке који у радном односу имају до 3 запослена.
Право на бесповратна финансијска средства у износу од  80.000,00 динара имају предузетници и привредна друштваиз члана 2. ове одлуке који у радном односу имају од 4 до 10 запослених.
Право на бесповратна финансијска средства у износу од  100.000,00 динара имају предузетници и привредна друштва из члана 2. ове одлуке који у радном односу имају преко 10 запослених.
Право на бесповратна финансијска средства у износу од  50.000,00 динара имају предузетници и привредна друштва из члана 2. ове одлуке којима је регистрована претежна делатност 7911, 7912, 7990 и 7711 који у радном односу имају најмање једног запосленог.

Предузетници и привредна друштва   којима захтев за доделу бесповраних финансијских средстава буде усвојен не смеју смањивати број запослених за више од 10 % у периоду од 3 месеца од дана уплате средстава.
            У случају да предузетник или привредно друштво  смањи број запослених у проценту који је већи од предвиђеног процента , дужан је да изврши повраћај исплаћених средстава на име бесповратне помоћу у пуном износу.   

Захтев за доделу бесповратне помоћи подноси се на обрасцу БППВП-2021 (у прилогу).
Уз захтев предузетник или привредно друштво  прилаже и:

  • доказ из Агенције за привредне регистре о регистрацији претежне делатности,
  • доказ о броју запослених за последњих шест месеци који претходе дану подношења захтева (појединачна пореска пријава или CROSO),
  • изјаву да није користио помоћ за исте намене из буџета Републике Србије (у прилогу).

Захтев се поноси Одељењу за привреду и локално-економски развој Општинске управе општине Велика Плана, непосредно преко писарнице или на адресу електронске поште: privreda.ler@velikaplana.rs.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Рок за подношење захтева за доделу бесповратне помоћи износи 8 дана од дана објављивања овог позива, односно до 10.12.2021. године до 15 сати.
Одобравање бесповратне помоћи по захтеву вршиће се до утрошка планираних средстава.

Образац и изјава
  
https://velikaplana.rs/e-uprava/usluge-opstinske-uprave/odeljenje-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj/obrazac-i-izjava-ugostitelji-i-turisticke-agencije

Контакт: Бобан Илић, дипл. ецц. 026/514-262, канцеларија број 47, Милоша Великог 30.