Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Одлука о избору пројеката који ће се финансирати/суфинансирати средствима из буџета Општине Велика Плана у периоду децембар 2021. године

На основу члана 12. став 3.Правилника о поступку и критеријумима  за доделу средстава из буџета општине Велика Плана за пројекте цркава и верских заједница („Међуопштински службени лист Општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број: 8/2020 и 13/2021), и Закључка Комисије о избору пројеката и износима финансијских средстава за финансирање/суфинансирање изабраних пројеката од 16.11.2021.године Председник  Општине Велика Плана, доноси

ОДЛУКУ

о избору пројеката  који ће се финансирати/суфинансирати средствима из буџета Општине Велика Плана   у периоду  децембар 2021. године I
1.Средства за реализацију  ове Одлуке  обезбеђена су  Одлуком о буџету  Општине  Велика Плана за  2021.годину („Међуопштински службени лист Општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број:  42/2020 и 17/2021, 37/2021 ), у износу до 1.000.000,00 динара са трошковима банкарске провизије за пренос средстава, и то у оквиру  Раздела 5.- Општинска  управа, Програмска  класификација: 0 602, Програм 15- Локална самоуправа, 0602-0001 – Програмска активност 0001-(ПА 0001) –Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 840 –Верске и остале услуге заједнице, апропријација 61, економска  класификација  481 –Дотације невладиним  организацијама. 
           Средства у наведеном износу користиће се за реализовање изабраних програма, према табели која следи:

Р.бр.Назив црквених општинаНазив пројектаОдобрена средства
1Српска православна црква-епархија Браничевска Црквена општина ЛозовикРеконструкција дела црквене порте350.000,00
2Српска православна црква-епархија Браничевска Црквена општина Доња ЛивадицаОбнова целокупног парохијског дома у Доњој Ливадици.650.000,00
 Укупно: 1.000.000,00

2. Председник Општине Велика Плана са носиоцем пројекта закључује Уговор  финансирању/суфинансирању пројеката, којим се уређују  међусобна права,обавезe и одговорности уговорених страна, а у смислу реализације одобрених пројеката.

 3.      Ову  Одлуку објавити на сајту Општине Велика Плана и огласној табли Општинске управе Општине Велика Плана.

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                  
                                                                                                                                                                                     Игор Матковић
 

 Број :  011-140/2021-II
 У Великој Плани,   01.12.2021.године