Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
Број: 67-1/2022-II
01.02.2022.године
ВЕЛИКА ПЛАНА

На основу члана 10. Правилника о стипендирању ученика и студената са територије Општине Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број: 1/2022 ),
Председник општине Велика Плана расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.ГОДИНУ

1.УСЛОВИ КОНКУРСА
Из буџета Општине Велика Плана доделиће се стипендије за школску 2021/2022.годину студентима, надареним студентима, студентима из друштвено осетљивих група и надареним ученицима средњих школа.
2.ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

 1. Да је кандидат држављанин Републике Србије;
 2. да има пријављено место пребивалишта или боравишта на територији општине Велика Плана најмање годину дана пре момента расписивања конкурса;
 3. да је уписан као редован студент на високошколској установи чији је оснивач Република Србија на терет буџета или самофинансирајући, односно да је редован ученик средње школе чији је оснивач Република Србија;
 4. да није корисник стипендије или кредита од другог даваоца;

3.ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
За надарене ученике средњих школа почев од II разреда средње школе:
а) Да су завршили најмање први разред средње школе са одличним успехом, односно да су у претходним разредима имали одличан успех;
б)да су освојили једно од прва три места на међународним и републичким такмичењима и смотрамау организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у претходној школској години, под условом да су та такмичења и смотре садржана у Календару такичења и смотри ученика средњих школа

За студенте прве године основних студија:
а) Да су као редовни ученици средње школе у свим разредима средње школе постигли одличан успех, са најмањом просечном оценом 4,50;
б) да студент није у радном односу.
3) За студенте прве године студија из осетљивих друштвених група:
а) Да су као редовни ученици средње школе у свим разредима средње школе постигли најмање врло добар успех са просечном оценом најмање 3,50;
б) да студент није у радном односу.

4) За студенте друге, треће, четврте и пете, шесте године студија и мастер студија:
а) Да током студија нису обнављали више од једне године и да текућу школску годину уписују први пут;
б) да имају просечну оцену на студијама најмање 7,00;
в) да студент није у радном односу.

5) За студенте друге, треће, четврте, пете, шесте године студија и мастер студија из осетљивих друштвених група:
а) Датоком студија нису обнављали више од једне године и да текућу школску годину уписују први пут;
б) да имају просечну оцену на студијама најмање 6,50;
в) да студент није у радном односу.

4.ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Уз пријаву на конкурс, надарени ученици средњих школа прилажу следећа документа:

фотокопију или очитану личну карту или потврду о пребивалишту-боравку;
уверење да је, као редован ученик, уписао разред средње школе у текућој школској години;
фотокопију сведочанства о претходно завршеним разредима средње школе или потврду средње школе коју ученик похађа о успеху ученика у претходним разредима средње школе;
фотокопију дипломе са републичког или међународног такмичења;
5.уверење средње школе да ученик не користи републичку стипендију или кредит.

Уз пријаву на Конкурс студент прилаже следећа документа:

1.фотокопију или очитану личну картуили потврду о пребивалишту-боравку;
2.уверење о уписаном зимском семестру текуће школске године;
3.уверење да у току студија није обнављао више од једне године студија (за
студенте мастер студија рачунају се и основне студије);
4.уверење о висини просечне оцене током студија (уколико је студент на мастер
студијима у просек оцене улазе и оцене са основних студија), а за студенте прве
године основних студија фотокопије сведочанства о успеху у свим разредима
средње школе;
5.уверење високошколске установе да студент не користи републичку стипендију
или кредит;
6.оверену изјаву два сведока да није у радном односу.

Уз пријаву на Конкурс студент из друштвено осетљиве групе прилаже следећа документа:

фотокопију или очитану личну картуили потврду о пребивалишту-боравку;
уверење о уписаном зимском семестру текуће школске године;
уверење да у току студија није обнављао више од једне године студија (застуденте мастер студија рачунају се и основне студије);
уверење о висини просечне оцене током студија (уколико је студент на мастер студијима у просек оцене улазе и оцене са основних студија), а за студенте прве године основних студија фотокопије сведочанства о успеху у свим разредима средње школе;
уверење високошколске установе да студент не користи републичку стипендију или кредит;
оверену изјаву два сведока да није у радном односу;
одговарајућу документацију којим се доказује припадност друштвено осетљивој групи :
из материјално угрожене породице – решење Центра за социјални рад да су примаоци новчане социјалне помоћи;
кандидати без родитељског старања – потврда Центра за социјални рад да је лице без родитељског старања или умрлице преминулих родитеља;
из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених кандидата
из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне мањине;
лица са инвалидитетом и лица са хроничним болестима – потврда надлежне установе;
лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и натериторији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења киднапованих и несталих лицаили надлежног органа;
избеглице и расељена лица на територији Републике Србије – потврда да се кандидат налази у евиденцији о избеглим или расељеним лицима коју издаје Комесаријат за избеглице и миграције РС;
повратници по Споразуму о реадмисији и депортовани студенти- потврда МУП-а.

Уз пријаву на Конкурс надарени студент(почев од треће године студија који су остварили просечну оцену најмање 9,00 током студирања) прилаже следећа документа:

фотокопију или очитану личну картуили потврду о пребивалишту-боравку;
уверење о уписаном зимском семестру текуће школске године;
уверење да у току студија није обнављао ни једну годину студија;
уверење о висини просечне оцене током студија (уколико је студент намастер студијима у просек оцене улазе и оцене са основних студија);
уверење високошколске установе да студент не користи републичку стипендију или кредит;
оверену изјаву два сведока да није у радном односу.

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС ЈЕ са почетком од 02.02.2022.године закључно са 16.02.2022.године до 15часова.
Непотпуне пријаве и пријаве поднете после рока утврђеног конкурсом неће се узимати у разматрање.
Пријаве са одговарајућим документима достављају се:
Предајом писарници Општинске управе општине Велика Плана или поштом на адресу:
Општинска управа општине Велика Плана,
Милоша Великог 30,
11320, Велика Плана,
Са назнаком: Конкурс за доделу стипендија за ученике и студенте.

Све инфорације у вези са расписаним конкурсом могу се добити у зграду Општинске управе општина Велика Плана, канцеларија број 3, или на телефон: 026/514-203, особа за контакт Неда Новаковић.

                                                          ПРЕДСЕДНИК                                                          Игор Матковић